REGULAMIN


OGÓLE WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ FWP Sp. z o.o. OBOWIĄZUJĄCE OD 1. LISTOPADA 2004 R. (WYCIĄG)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. FWP Sp. z o.o. posiada zezwolenie nr 0638 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych. Podmiotem upoważnionym do wydawania dyspzycji wypłaty zaliczki na zwrot wpłat wpłaconych przez klientów w razie nie wykonania zobowiązań umownych jest Wojewoda Województwa Mazowieckiego Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
2. Klient jest ubezpieczony od następst nieszczęśliwych wypadków do kwoty 35000 zł na podstawie ważnego skierowania od momentu wpisania do księgi meldunkowej do chwili wymeldowania.
3. Informacja o postępowaniu w razie wypadku klient uzyskuje w miejscu realizacji usług.
4. Reklamacje związane z wykonaniem usługi zawierające uzasadnienie oraz propozycje sposobu naprawy szkody należy niezwłocznie składać pisemnie w recepcji lub do dyrektora oddziału w terminie do 7 dni od zakończenia usługi.
5. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie na piśmie do Prezesa Zarządu Spółki.
6. Skargi i odwołania są rozpatrywane w terminie 30 dni od daty złożenia.

OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
1. W razie zmiany przez organizatora istotnych warunków umowy przed rozpoczęciem usługi ma on obowiazek niezwłocznie powiadomić o tym klienta. Klient może przyjąć proponowaną zmianę za ewentualnym zwrotem różnicy w cenie albo odstąpić od umowy bez obowiązku zapłaty kary umownej.
2. Klient nie może dochodzić odszkodowania za nie wykonanie umowy, jeśli przyczyną nie wykonania była siła wyższa.
3. FWP Sp z o.o. zwraca wszelkie wpłacone przez klienta kwoty i nie może żądać od niego żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy poza opłatą manipulacyjną, jeżeli klient wskaże osobę, która przejmie uprawnienia i obowiązki wynikające z umowy.
4. Cena ustalona w umowie nie może być podwyższana bez zmiany warunków umowy.
5. Doba rozpoczyna się kolacją pierwszego dnia oznaczonego na skierowaniu, a kończy obiadem w ostatnim dniu pobytu.

OBOWIĄZKI KLIENTA
1. Klient winien stosować się do regulaminu obiektu wczasowego.
2. Klient dodatkowo ponosi koszty opłaty klimatycznej w wysokości ustalonej przez samorząd terytorialny.
3. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie klienta stosuje się następujace potrącenia:
a) do 15-go dnia włącznie przed terminem realizacji usługi - 100 zł,
b) od 14-go do 3-go dnia włącznie przed terminem realizacji usługi - 50 % wartości brutto usługi,
c) po upływie terminów określonych powyżej, potrącenie obejmuje całą wartość usługi brutto, a przypadki losowe mogą być rozpatrywane indywidualnie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Do wszystkich spraw nieuregulowanych w niniejszych warunkach stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
2. Spory wynikające z umowy będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
 

 

Prezes Zarządu FWP Sp. z o.o.
mgr Andrzej Kozłowski


Powyższy regulamin nie dotyczy ośrodków FWP w Jastrzębiej Górze i Krynicy Morskiej.