REGULAMIN
Ośrodka Wczasowego "Delfin" w Krynicy Morskiej

WARUNKI POBYTUPostanowienia Wstępne
1. Poniższe "Ogólne warunki korzystania z usług Dworek Admirał spółka z ograniczoną odpowiedzialnością." stanowią ogólne warunki umowne stosowane przy sprzedaży i świadczeniu usług przez Dworek Admirał spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Dworek Admirał sp. z o.o. jest podatnikiem podatku od towarów i usług NIP 588-232-26-41. 3. Podmiotem upoważnionym do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na zwrot wpłat wniesionych przez klientów w razie niewykonania zobowiązań umownych jest Marszałęk Województwa Pomorskiego.
4. Skierowanie "warunki pobytu korzystania z usług Dworek Admirał sp. z o.o." stanowią umowę o świadczenie usług turystycznych.
a) umowę uważa się za zawartą z chwilą:
- dokonania wpłaty całości należności za usługę,
- odebrania przez klienta skierowania lub wpłacenia zadatku i odebrania przez klienta dowodu KP,
- Należność za usługę turystyczną winna być wpłacona w całości w terminie 15 dni przed dniem rozpoczęcia usługi,
b) przyjmuje się, że przed wpłaceniem całości należności lub zadatku klient zapoznał się w miejscu zakupu z "warunkami korzystania z usług Dworek Admirał sp. z o.o.".
5. Umowa o świadczenie usług turystycznych zobowiązuje Spółkę do realizowania wykupionych przez klienta świadczeń.
6. Zawierając umowę klient akceptuje warunki umowy obejmujące: miejsce, termin, standard i cenę usługi.

Warunki Płatności za usługi
7. Kwota podana w ofercie obejmuje łącznie pakiet usług przypisanych tej cenie (brutto) Np. Noclegi, posiłki.
8. Cena ustalona w umowie nie może być podwyższona bez zmiany warunków umowy.
9. Klient dodatkowo ponosi koszty opłaty klimatycznej za każdy dzień pobytu w wysokości ustalonej przez Radę Gminy.
10.Klient za pobyt zwierząt ponosi dodatkową opłatę w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółki w danym roku kalendarzowym.
11.Klient korzystający z parkingu na terenie Ośrodka zobowiązany jest do uiszczenia opłaty parkingowej w wysokości ustalonej w danym roku kalendarzowym przez Zarząd Spółki.
12. Klient uiszcza należność wynikającą z umowy: gotówką lub przelewem.

Zmiany w warunkach sprzedaży usług
13. W razie zmiany przez organizatora istotnych warunków umowy przed rozpoczęciem usługi, ma on obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym klienta:
a) klient może przyjąć proponowaną zmianę za ewentualnym zwrotem różnicy w cenie lub odstąpić od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych opłat bez obowiązku zapłaty kary umownej.
b) klient nie może dochodzić odszkodowania za niewykonanie umowy, jeżeli przyczyną niewykonania była siła wyższa.

Obowiązki klienta korzystającego z usług
14. Klienta obowiązują regulaminy obiektu, w których realizowane są usługi i zasady obowiązujące dla organizowanych imprez dodatkowych.
15. Klient winien posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości oraz skierowanie w przypadku osób korzystających z promocji "dla emerytów" również aktualną legitymację emeryta i rencisty.
16. Klient ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z własnej winy lub przez osoby oraz zwierzęta pozostające pod jego opieką i jest zobowiązany do ich naprawienia w sposób określony przez Dyrektora jednostki organizacyjnej realizującej usługę.

Odstąpienie od umowy
17. Spółka zwraca wszelkie wpłacone przez klienta kwoty i nie może żądać od niego żadnych kwot z tytułu odstąpienia od umowy, jeżeli klient wskaże osobę, która przejmie uprawnienia i obowiązki wynikające z umowy.
18. Odstąpienie od umowy następuje poprzez pisemne zgłoszenie rezygnacji z wykupionej usługi, w miejscu jej wykupienia. W wypadku odstąpienia od umowy (zwrot skierowania) z przyczyn dotyczących klienta, z tytułu kary umownej stosuje się następujące potrącenia:
a) do 15-go dnia włącznie przed terminem realizacji usługi – 10%, wartości brutto usługi,
b) od 14-go do 3-go dnia włącznie przed terminem realizacji usługi – 50%, wartości brutto usługi,
c) po upływie terminów określonych powyżej potrącenie obejmuje – do 100% wartości brutto usługi, a przypadki losowe będą rozpatrywane indywidualnie.
Na żądanie klienta koszty odstąpienia od umowy rozliczane są na podstawie sporządzonego przez Spółkę zestawienia faktycznie poniesionych kosztów.

Ubezpieczenie
19. Dworek Admirał sp. z o.o. posiada umowę gwarancji ubezpieczeniowej nr OG0484325w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych TUW.
20. Spółka zapewnia gwarancję ubezpieczeniową.
21. Podczas pobytu klient nie jest ubezpieczony NNW.

Postanowienia ogólne
22. Skierowanie jest jedynym dokumentem potwierdzającym wykupienie usługi i na jego podstawie realizowane są świadczenia.
23. W Ośrodku Wypoczynkowym "Delfin" w Krynicy Morskiej doba hotelowa trwa od godziny 18.00 do godziny 12.00. Pierwszym świadczeniem jest kolacja a kończącym pobyt świadczeniem jest obiad.
24. Przedłużenie pobytu możliwe jest po wcześniejszym (24-godzinnym) zgłoszeniu takiego zamiaru i zapłaceniu należności.
25. Dyrektor jednostki organizacyjnej lub osoby przez niego upoważnione są zobowiązane umożliwić klientom możliwość przechowania ich bagażu.

Reklamacje
26. Skargi i reklamacje związane z wykonaniem Usługi zawierające uzasadnienie oraz propozycje sposobu naprawienia szkody, należy niezwłocznie składać na piśmie w recepcji lub bezpośrednio do Dyrektora jednostki organizacyjnej w terminie do 7 dni od zakończenia usługi.
27. Od decyzji Dyrektora jednostki organizacyjnej przysługuje odwołanie na piśmie do Prezesa Zarządu Spółki.
28. Przyczyną reklamacji nie mogą być sprawy i okoliczności, za które Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
29. Skargi i reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
30. Od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.

Postanowienia końcowe
31. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszych "Ogólnych warunków korzystania z usług Dworek Admirał sp. z o.o." stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
32. Spory wynikające z zawartych z klientami umów będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne właściwe dla Dworek Admirał sp. z o.o.

 

 

Dworek Admirał sp. z o.o.
ul. Kosynierów 13, 84-230 Rumia
NIP 588-232-26-41